Metody formowania kolumn

Metody formowania kolumn Kolumny są jednym ze sposobów zabezpieczania gruntu przed przemieszczeniem w pionie jak i poziomie. Od rodzaju jak i charakterystyki gruntu czy jego bezpośredniego sąsiedztwa dobiera się jak najmniej szkodliwy sposób ich formowania.

Wgłębne mieszanie gruntu

W podłożach słabych są formowane kolumny z wykorzystaniem materiału miejscowego oraz zaprawy. Może być wykonywane na mokro albo z składnikami suchymi pod warunkiem odpowiedniej wilgotności podłoża. Metodą tą wzmacnia się grunty słabe spoiste, namuły czy torfy trudne do wzmocnienia innymi sposobami. Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) są też stosowane do wzmacniania grubych na ponad 20 metrów warstw podłoża. Ich średnica może wynosić od 0,4 do 1 metrów. Rozmieszcza się je w gruncie tworząc siatkę albo rzędowo.

Pale przemieszczeniowe wiercone

Jest to bezurobkowy sposób wzmacniania gruntu. Pale przemieszczeniowe wykonuje się za pomocą świdra, który rozpycha grunt po bokach zagęszczając dodatkowo grunt. W ten sposób wykonywane są pale CMC i wspomniane pale FDP (przemieszczeniowe). Z tą jednak różnicą, że do formowania tych pierwszych używa się betonu słabszego. Wykonuje się te pale głównie wzmacniając grunt słaby spoisty i organiczny jak i piaszczyste. Dzięki formowaniu zgrubienia oraz stopy możliwe jest wzmacnianie tą metodą gruntów bardzo słabych.

Wibroflotacja

Metoda ta jest wykorzystywana przy wzmacnianiu gruntów niespoistych oraz gruntów organicznych. Za pomocą zagłębiania wibratora wgłębnego rozpycha się . Powstały w ten sposób otwór zapełnia się etapowo materiałem, żwirowym, tłuczniem a razie potrzeby cementem. Powstałe kolumny żwirowe poddaje się obciążeniu w celu oceny nośności.

Pale formowane dynamicznie

Ta metoda polega na formowaniu kolumn i pali w podłożu za pomocą ubijaka. Najpierw wykonuje się uderzeniami krater, potem jest on wypełniany żwirem czy tłuczniem, następnie całość jest wbijana w grunt. Powtarza się tę czynność, aż do momentu gdy grunt przestanie osiadać. Tym sposobem wzmacniane są podłoża o niewielkiej miąższości. W ten sposób poprawia się ich nośność oraz ogranicza osiadanie. Sposobów polepszenia właściwości nośnych gruntu jest wiele. Dobór każdej z nich uwzględnia się takie parametry jak koszty, rodzaj podłoża czy możliwe szkodliwe oddziaływanie każdej z metod na sąsiednie rejony.

Artykuł powstał we współpracy z platformą rezerwacji wake parków WhereToWake.com – gdzie na wakeboard?