Rozporządzenie ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzuje jedynie w jakich budynkach może być instalowany kominek opalany drewnem. Do budynków tych zalicza się: ● budynki jednorodzinne, ● budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, ● budynki i niskie wielorodzinne. Zainstalowanie kominka opalanego drewnem nie jest możliwe w wybranym przez nas pomieszczeniu. Pomieszczenie, w którym planujemy zainstalować kominek musi spełniać określone wymagania, w szczególności w zakresie wentylacji.

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, w którym chcemy zainstalować kominek opalany drewnem?

Pomieszczenie, w którym planowane jest zamontowanie kominka opalanego drewnem musi:

  • Posiadać kubaturę wynikającą ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3
  • Spełniać wymagania dotyczące wentylacji. Oznacza to, że jeśli palenisko, a w naszym przypadku będzie to kominek, pobiera powietrze do spalania z tego pomieszczenia, w którym jest zainstalowane oraz dodatkowo grawitacyjnie odprowadza spaliny przewodem od kominka, stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest niedopuszczalne.
  • Posiadać przewody kominowe. Przewody kominowe powinny stwarzać potrzebny ciąg oraz zapewniać wymaganą przepustowość. Kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą posiadać własny przewód kominowy dymowy o wymaganych wymiarach.
  • Zapewniać dopływ powietrza do kominka w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej oraz zapewniać nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej.

Kominek gazowy

Jakie wymagania powinien spełniać kominek gazowy?

  • Kominek gazowy powinien być wyposażony w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu.
  • Ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60 st., należy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem.
  • Posiadać przewody kominowe. Przewody kominowe powinny stwarzać potrzebny ciąg oraz zapewniać wymaganą przepustowość. Kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą posiadać własny przewód kominowy dymowy o wymaganych wymiarach.

Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie, w którym chcemy zainstalować kominek gazowy?

Pomieszczenie, w których instaluje się urządzenie gazowe powinno:

  • Posiadać kubaturę nie mniejszą niż 8 m3 w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
  • Posiadać kubaturę nie mniejszą niż 6,5 m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania,
  • Posiadać wysokość co najmniej 2,2 m.

W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków maksymalnego, łącznego obciążenia cieplnego przypadającego na 1m3 kubatury, służącego do określenia wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, pobierające powietrze z tego pomieszczenia, nie może przekraczać szczególnych warunków.

Kwestie dotyczące warunków jakie należy spełnić przy instalowaniu kominka gazowego czy opalanego drewnem, choć z punktu widzenia użytkownika wydają się być trudne, to jednak warto przeprowadzić ówcześnie analizę warunków, które pomogą stwierdzić czy instalowanie kominka w naszym dom czy mieszkaniu jest bezpiecznie. Kominek zainstalowany w oparciu o powyższe warunki będzie z pewnością bezpieczny.

Jak powinien być zbudowany kominek?

Zarówno jest obudowa, podłoże, jak i wkład powinien być wykonany z materiałów niepalnych. Wysokość podłoża, na którym będzie posadowiony kominek powinna wynosić co najmniej 15 cm. Otoczenie kominka o szerokości min. 0,5 m (jeśli podłoga wykonana jest z materiałów drewnianych) powinno być wykonane z materiału niepalnego np. metalu.

Konserwacja kominka

Przewody wentylacyjne należy czyścić co najmniej raz w roku.

Kominek opalany drewnem należy czyścić z popiołu co najmniej 4 razy w roku.

Czujnik czadu przy kominku

Żeby zapewnić sobie pełnię bezpieczeństwa zalecamy zaopatrzenie się w czujnik czadu, który możecie Państwo znaleźć w specjalistycznym sklepie ppoż. – https://www.sklep-firetech.waw.pl/